Martin Tibenský
30.5.2011

Custom Spring Namespace + Embedded Groovy pre Business DSLSpring umožňuje pre svoju xml konfiguráciu okrem hromady dodávaných namespacov (jdbc, context, tx…) zaregistrovať aj vlastný namespace handler a tým používať custom xml tagy pre vytváranie bean, prípadne iné zasahovanie do contextu. V AspectWorks to používame napríklad pre konfiguráciu validátorov atp. Sila tohoto prístupu je však omnoho väčšia, v dnešnom článku si ukážeme malý príklad z praxe.

Boilerplate kód pre vlastný spring namespace pozostáva zo súborov META-INF/spring.handlers

http://www.company.com/schema/ourSchema=com.company.OurNamespaceHandler

 a META-INF/spring.schemas

http://www.company.com/schema/ourSchema.xsd=META-INF/schema/ourSchema.xsd

 V súbore META-INF/schema/ourSchema.xsd definujme štandardným spôsobom XML schému:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns="http://www.company.com/schema/ourSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:beans="http://www.springframework.org/schema/beans" targetNamespace="http://www.hypotecnibanka.cz/schema/scoreProc" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:import namespace="http://www.springframework.org/schema/beans" />
<xsd:element name="expr">
 <xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
   <xsd:extension base="xsd:string">
    <xsd:attribute name="result" use="required" type="xsd:token" />
    <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID" />
    <xsd:attribute name="name" type="xsd:string" />
   </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
 </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="foo">
 <xsd:complexType>
  <xsd:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
   <xsd:element ref="expr" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
</xsd:element> 

V jave je potrebné implementovať dva interfacei: NamespaceHandler a BeanDefinitionParser. Spring framework nám samozrejme poskytuje potrebné abstraktné implementácie, ktoré je jednoduché upraviť:

public class OurNamespaceHandler extends NamespaceHandlerSupport {
 public void init() {
  ScoreBeanDefinitionParser parser = new OurBeanDefinitionParser();
  registerBeanDefinitionParser("foo", parser);
 }
}

Väčšinu práce vykonáva BeanDefinitionParser:

public class ScoreBeanDefinitionParser extends AbstractBeanDefinitionParser {
 @Override 
 protected AbstractBeanDefinition parseInternal(Element scoring, ParserContext parserContext) {
  BeanDefinitionBuilder factory = BeanDefinitionBuilder.genericBeanDefinition(FooServiceImpl.class);
  factory.addPropertyValue("exprs", processExprs(DomUtils.getChildElementsByTagName(scoring, "expr")));
  
  return factory.getBeanDefinition();
 } 
 
 private ManagedList<BeanDefinition> processExpressions(List<Element> expressions) {
  ManagedList<BeanDefinition> ret = new ManagedList<BeanDefinition>(expressions.size());
  for (Element element : expressions) {
   BeanDefinitionBuilder factory = BeanDefinitionBuilder.genericBeanDefinition(ExpressionProcessor.class);
   factory.addPropertyValue("expression", element.getTextContent());
   factory.addPropertyValue("result", CredScore.valueOf(element.getAttribute("result")));
   ret.add(factory.getBeanDefinition());
  } 
  
  return ret; 
}

Z kódu je zrejmé, že Spring kontajner vytvorí beany dvoch tried, FooServiceImpl a ExpressionProcessor. Implementácii ExpressionProcessora sa bude venovať druhá časť článku. Pre samotné vyhodnocovanie expressionov môže dobre poslúžiť akýkoľvek expression language (SPEL, MVEL, …). V našom konkrétnom prípade použijeme groovy, keďže má k expression jazykom blízko ale jeho syntax umožňuje silnejiše vyjadrovanie. ExpressionProcessor v základe implementujeme:

public class ExpressionProcessor {
 private String result;
 private String expr;
 
 public String getResult() {
  GroovyShell groovy = new GroovyShell();
  //priklad nastavenia premennej
  groovy.setVariable("foo", "bar");
  Boolean eval = (Boolean) groovy.evaluate(expr);
  if (eval) { return result; }
  log.debug("Evaluated to false, returning null");
  
  return null; 
 }
}

 V príklade je viditeľné využitie embedded Groovy, pomocou GroovyShell, nastavenie premennej do kontextu a vyhodnotenie expressionu. DSL jazyk v celej svojej paráde potom môže vyzerať nasledovne:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:proc="http://www.company.com/schema/ourSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd http://www.company.com/schema/ourSchema http://www.company.com/schema/scoreProc/ourSchema.xsd">
 <proc:foo>
  <proc:expr result="L">foo == bar</proc:expr>
  <proc:expr result="M">foo != bar</proc:expr>
 </proc:foo>
</beans>

Toto je už napríklad pre business analytika pochopiteľný formát a jednoducho do neho pridá ďalšie pravidlá atď. Oproti vytváraniu DSL napríklad v čistom Groovy (postup je popísaný napríklad v knihe Groovy for Domain-Specific Languages) má tento postup výhodu v tom, že je relatívne nenáročný najmä pre vývojára, ktorý je Spring zručný a možnosť nasadiť ľubovoľný expression language zvyšuje flexibilitu.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna

Komentáře

Děkujeme za váš komentář
Další
 • X

  Mě se více osvědčilo použití dekorátoru. Tedy standardní bean definice (s výhodami abstrakce, identifikace, atd. ) a definované atributy na které reagoval místo BeanDefinitionParser, ale BeanDefinitionDecorator. Dostanu už inicializovanou beanu a jen doplním to co potřebuji. Je ale pravda, že jsem tím řešil složitou konfiguraci a ne DSL.

 • Josef

  Good one !